Sunuş

Evrensel insan hakları bağlamında kadın-erkek eşitliğinin hukuki zemini giderek güçlendirilmekle birlikte; kamu politikalarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumsal, siyasal ve iktisadi hayatta cinsiyet eşitliği temelinde uygulamaların yaygınlaştırılması günümüz dünyasında bir tercihten ziyade zorunluluk halini almıştır. Kadının güçlenmesi, doğal olarak toplumdaki rollerinin çerçevesini de genişletmektedir. Dünya nüfusunun hemen hemen yarısını oluşturan kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer almalarının sağlanması demokratik yönetim felsefesinin zorunluluğudur. Dolayısıyla kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi temelinde cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele için politikaların geliştirilmesi, programların uygulanması, cinsiyet eşitliği fikrinin yaygınlaştırılması Türkiye'nin içinde yer aldığı uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yüklendiği sorumluluktur.

Bu sorumluluk çerçevesinde, Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi yönünde akademik ve sosyal amaçlı çalışmalar yapmak, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak, bu amaçlara dönük politika ve strateji geliştirilmesine katılmak önemli hedeflerimiz arasındadır.

Bu çerçevede, yasalarda eşitliği sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınların eğitim düzeylerini artırmaya yönelik politika ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına öncülük etmek veya destek olmak, kadının siyasi temsilinin güçlendirilmesi için öneriler geliştirmek, kadın ve aile sağlığı konularında çalışmalarda bulunmak, kadın istihdamının artırılması ve yasal statünün güçlendirilmesine katkı sağlamak, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için faaliyetlerde bulunmak önceliklerimiz arasındadır.

Amaçlarımız ve önceliklerimiz kapsamında ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek, kamu ya da özel kuruluşlarla kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalar yapmak, üniversite-toplum işbirliğini geliştirmek için yapılması gerekenler arasındadır. Kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda çözüm üreten yaklaşımlar geliştirmek ve geliştirilmesine destek olmak, paydaşlarla işbirliği içinde kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için çalışmak Merkez olarak sorumluluğumuzdur.

 

 

Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN

G.Ü. Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü